Adli Yargı Hakimliği Kursları


Sınav, Adalet Bakanlığı tarafından yapılan bir ilanla duyrulur

2.SINAVA GİRMEK İÇİN KPSSYE GİRMEK GEREKİRMİ?

Hayır, KPSS ya da başka bir sınava girmek gerekmez.Bağımsız bir sınavdır.Yazılı sınavın ardından mülakat sınavı yapılır ve adaylar bu şekilde tespit edilmiş olur.

3.SINAVIN ŞEKLİ NASILDIR?

Sınav test usulü ile ÖSYM tarafından yılın belli dönemlerinde hakim ihtiyacına bağlı olarak yapılır.

4.SINAVA KİMLER GİREBİLİR?

Bu sınava sadece hukuk fakültesi mezunları girebilir. Diğer taraftan bu sınava iki farklı hukukçu girebilir.

1-Yeni mezunlar girebilir.(avukatlık stajını tamamlamamış olanlar da girebilir) ancak yaş şartı vardır.35 yaşından gün almamış olmak.Bu grubun soru sayıları ve dağılımları 120 alan grubu, 60 genel yetenek ve genel kültürden oluşur.Toplam 180 sorudur.

2-ikinci grup ise avukatlar girebilir. Bu gruba 5 yıl fiili avukatlık yapmış olanlardan 45 yaşından gün almamış olanlar girebilecektir. Bu grubun soru sayıları ve dağılımları 100 alan grubu, 40 genel yetenek ve genel kültürden oluşur. Toplam 140 sorudur.

Not:Doktara yapanlar yazılı sınavdan muaf olup, sadece mülakata tabi tutulacaklardır.(Yabancıyla evli kişiler başvuruda bulunamaz)

İki grup içinde ortak şartlar

1.Türk vatandaşı olmak,

2. Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir fakültesini bitirip de Türkiyedeki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

3.Kamu haklarından yasaklı olmamak,

4. Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

5.Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı,alışılmışın dışında çevrenin yadırgıyacağı şekilde konuşma ve organlarının haraketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,

6.Taksirli suçlar hariç olmak üzere,üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap,rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,sahtecililk, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakcılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

7.Hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak,

5.SINAV İÇERİĞİ KONULAR HANGİLERİDİR?(BİRİNCİ GRUP İÇİN)

İki gruba ayrlır:

SORU ALANI SORU SAYISI
Anayasa Hukuku 10
İdare Hukuku 6-7
İdari Yargı Hukuku 3-4
Medeni Hukuk 7-8 
Eşya Hukuku 7-8
Borçlar Hukuku 10
Ticari İşletme Hukuku 5
Şirketler Hukuku 5
Kıymetli Evrak Hukuku 5
Medeni Usul Hukuku 10
İcra ve İflas Hukuku 10
Ceza Genel Hukuku 5
Ceza Özel Hukuku 5
Türkçe  8
Matematik 8
İnkılap Tarihi 16
Anayasa


Olmak Üzere 40 Genel Kültür -Genel Yetenek Sorusu Bulunmaktadır

6.SINAV İÇERİĞİ KONULAR HANGİLERİDİR?(İKİNCİ GRUP İÇİN)

Sınav konuları birinci grupla aynıdır. Soru dağılımları birinci grupta bulunan konu soru sayısının toplam soru sayısının oranıyla aynı olarak sorulmaktadır

UYARI: Birinci ve İkinci grup aynı sınava giremezler. Ayrı sınav tarihleri mevcuttur.

7. SINAVDA KİMLER BAŞARILI SAYILIR?

Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinde asgari yetmiş puanın altına düşülmemek kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadro sayısının % 50 fazlası mülakata çağrılır. Bu şekilde çağrılan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da mülakata alınır.Hesaplamada Alan Bilgisi %80 Genel Kültür&Genel Yetenek %20 ağırlıkla dikkate alınacaktır.

8.MÜLAKAT NASIL YAPILMAKTADIR?

Mülakat Kurulunun tüm üyelerinin ayrı ayrı yapacağı bu değerlendirme sonucu;

a)Alan bilgisi düzeyi elli puan,

b)Yetenek, kültür ve çağdaş yaşam anlayışı on puan,

c)Muhakeme gücü on puan,

ç)Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade etme yeteneği on puan,

d)Genel davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu ve liyakati on puan

e)Dış görünüşü itibarıyla yadırganacak bir halinin bulunup bulunmadığı on puan

Olmak üzere yüz puan hesaplanır.Mülakata başarılı sayılabilmek için yukarıdaki değerlendirme paralalelinde alınan puanların aritmetik ortalmasının en az 70 ve 73.6 arasında yıllara göre değişmektedir.

Test

Form Gönderimi

Tamam